Umowa użytkowania rzeczy opisuje adwokat Poznań

Wśród ograniczonych praw rzeczowych ustawodawca na pierwszym miejscu wskazuje prawo użytkowania. Należy mu się takie miejsce ze względu na najszerszą treść uprawnień, a tym samym najmocniejsze obciążenie cudzego prawa własności. Należy przecież zauważyć, że użytkowanie polega na obciążeniu rzeczy prawem dla jej „używania” i „pobierania pożytków” (komentowany art. 252 k.c.). Podmiotowe prawo użytkowania należy zdecydowanie odróżniać od potocznego pojęcia „użytkowania” obejmującego „używanie rzeczy” bądź „używanie rzeczy i pobieranie jej pożytków” bez względu na formę prawną, jaką ten stosunek gospodarczy korzystania z rzeczy przybiera (por. S. Wójcik (w:) System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, t. II, Prawo własności i ine prawa rzeczowe, red. tomu J. Ignatowicz, Ossolineum 1977, s. 626-627). Faktyczny zakres zastosowania w praktyce prawa użytkowania podlega wahaniom. Niewątpliwie jednak jest nieustannie prawem użytecznym, przydatnym dla zainteresowanych osób. Prawnik Poznań występuje bowiem, gdy rodzi się potrzeba korzystania w szerokim zakresie z cudzej rzeczy – z zastosowaniem reżimu prawnego podmiotowych praw rzeczowych – przez osobę trzecią (użytkownika), a właściciel rzeczy ustępuje swego korzystania z rzeczy.

Ustanowienie użytkowania następuje w celu wypełnienia określonej funkcji społeczno-gospodarczej. Tradycyjnie już – w stosunkach między osobami fizycznymi – prawo użytkowania pełniło (i pełni) przeważnie funkcję alimentacyjną (por. J. Majorowicz (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. J. Ignatowicz, Warszawa 1972, s. 683; S. Wójcik (w:) System…, s. 627; J. Szachułowicz (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1999, s. 603-604). W przeważającej mierze występuje w ramach stosunku dożywocia, stanowiąc prawo objęte treścią dożywocia (zob. art. 908 § 2 k.c.). Służy więc zabezpieczeniu egzystencji określonych osób. Natomiast adwokat Poznań celom produkcji towarowej służy raczej, gdy rozważamy stosunki między osobami fizycznymi, instytucja dzierżawy. W warunkach poprzedniego ustroju społeczno-gospodarczego dopuszczano jednak w ustawodawstwie polskim szerokim frontem produkcyjne zastosowanie instytucji użytkowania, z przeznaczeniem jej dla rolniczych spółdzielni kancelaria Poznaniu produkcyjnych oraz innych osób prawnych. Współcześnie jednak kurczy się znacznie ten obszar zastosowania prawa użytkowania; o szczegółach później. Niezmiennie zaś trwa nadal konsumpcyjne przeznaczenie użytkowania w stosunkach między osobami fizycznymi. Współcześnie zaś pojawia się jeszcze jedna forma „konsumpcyjnego” (jednakże nie „alimentacyjnego”) wykorzystania instytucji użytkowania w stosunkach timesharingu. Chodzi o formę podzielonego w czasie użytkowania budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w celu wypoczynku; o szczegółach później.

Przedmiot użytkowania prawnik Poznań

Według ogólnej zasady, określonej w komentowanej normie art. 252 k.c., przedmiotem użytkowania są rzeczy. Niewątpliwie chodzi tu o wszelakie rzeczy zarówno nieruchomości, jak też rzeczy ruchome. Jednakże wiodące znaczenie prawnik Poznań ma użytkowanie nieruchomości. Bez wątpienia obciąża oznaczoną rzecz w całości. Rozciąga się też bez wyjątków na jej części składowe (zob. art. 47-48 k.c.) oraz, z braku odmiennego postanowienia umownego, na jej przynależności (art. 52 k.c.). Jednakże według dalszego postanowienia „wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części” (art. 253 § 2 k.c.). Trzeba jednak zauważyć, że wskazane „ograniczenie” dotyczy wykonywania prawa użytkowania; o szczegółach później, podczas komentarza do art. 253 k.c. Zasadniczo przedmiotem użytkowania są niezużywalne rzeczy oznaczone co do tożsamości. Treścią ustanowionego prawa jest uprawnienie do używania adwokat Poznań rzeczy i pobierania jej pożytków. Bez większych wszakże zahamowań dopuszcza tu ustawodawca znaczne odstępstwa. Najpierw można zwrócić uwagę, że „jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania mu tych przedmiotów ich właścicielem. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki.” (art. 264 k.c.). W tej więc wersji kancelaria Poznaniu „użytkowania nieprawidłowego” przedmiotem stosunku prawnego „użytkowania” są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku; o szczegółach później, podczas komentarza do art. 264 kodeksu.

Należy też zwrócić uwagę, że przedmiotem użytkowania może być określony „zespół środków produkcji”.

Niezwłocznie trzeba wszakże zauważyć, że „jeżeli użytkowanie obejmuje określony zespół środków produkcji użytkownik może w granicach prawidłowej gospodarki zastępować poszczególne składniki innymi. Włączone w ten sposób składniki prawnik Poznań stają się własnością właściciela użytkowanego zespołu” (art. 257 § 1 k.c.). Jednakże „jeżeli użytkowany zespół środków produkcji ma być zwrócony według oszacowania, użytkownik nabywa własność jego poszczególnych składników z chwilą, gdy zostają mu wydane; po ustaniu użytkowania jest zobowiązany zwrócić zespół tego samego rodzaju i tej samej wartości, chyba że inaczej zastrzeżono” (art. 257 § 2 k.c.). W ostatnim więc przypadku zachodzi dalsza odmiana „użytkowania nieprawidłowego”; o szczegółach później, podczas komentarza do art. 257 kodeksu. W takim kontekście przedmiotem adwokat Poznań użytkowania może być również przedsiębiorstwo (art. 551-552 k.c. w zw. z art. 751 k.c.) lub gospodarstwo rolne (art. 553 k.c.). Nie może zaś stanowić przedmiotu użytkowania niezorganizowana w formę przedsiębiorstwa (w znaczeniu przedmiotowym i funkcjonalnym) określona masa majątkowa, chociażby spadek (por. S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga – Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1999, s. 389).

Szczególną kategorię prawną stanowi „użytkowanie praw” prawnik Poznań

W tym zakresie ustawodawca postanowił, że „przedmiotem użytkowania mogą być także prawa” (art. 265 § 1 k.c.). Dodajmy, że do „użytkowania praw stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu rzeczy” (art. 265 § 2 k.c.); o szczegółach później, podczas komentarza do art. 265 k.c. Należy wreszcie zwrócić uwagę, że dopuszczalne jest ustanowienie użytkowania na udziale we współwłasności rzeczy wspólnej. Wypada natomiast podważyć pogląd o możliwości adwokat Poznań ustanowienia użytkowania „na idealnej części nieruchomości” (tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 marca 1980 r., III CZP 11/80, OSNCP 1980, z. 7-8, poz. 137; także S. Rudnicki, Komentarz…, s. 389). Nie stanowi nigdy przedmiotu stosunków prawnorzeczowych „część rzeczy”, nawet „idealna część rzeczy”. Natomiast może być przedmiotem takich stosunków „idealna część prawa własności”, gdy stanowi udział w takim prawie (we współwłasności). W dodatku dotyczy to jedynie udziału kancelaria Poznaniu we współwłasności ułamkowej. Nie funkcjonuje zaś w ogóle „idealny udział w nieruchomości”.

Treść prawa użytkowania

Zasadniczo treść prawa użytkowania określa norma komentowanego przepisu art. 252 k.c. (niesłusznie zaprzecza temu J. Szachułowicz (w:) Kodeks…, s. 604, twierdząc, że „art. 252 nie przesądza o treści tego prawa”). Bez wątpienia przecież wskazuje tu ustawodawca uprawnienia użytkownika, skuteczne tak erga omnes, jak również erga partes (wobec właściciela). Trzeba więc niezwłocznie podkreślić, że użytkownik uzyskuje uprawnienie do „używania rzeczy”. Równolegle przysługuje prawnik Poznań mu uprawnienie do „pobierania pożytków” rzeczy. W pierwszym rzędzie trzeba tu uwzględniać pobieranie pożytków naturalnych. Nie wolno jednak wykluczać pobierania pożytków cywilnych, należnych chociażby na podstawie nawiązanego stosunku najmu lub dzierżawy. Nie może równocześnie ulegać wątpliwości, że użytkownik jest uprawniony do posiadania rzeczy adwokat Poznań . Dodajmy, że użytkownik jest uprawnionym „posiadaczem zależnym” (zob. art. 336 k.c.). Trzeba dostrzegać, że ustawodawca reguluje szczegółowiej w dalszych przepisach kodeksu i ustaw odrębnych granice uprawnień użytkownika. Dokonuje tego zarówno pod kątem przedmiotu użytkowania, jak też ze względu na wyróżnione odmiany podmiotowe prawa użytkowania. Równocześnie wiadomo, że w stosunkach wewnętrznych pomiędzy użytkownikiem a właścicielem rzeczy występują stosunki obligacyjne z zakresu „zobowiązań realnych”. Jest tu więc miejsce na szereg uzgodnień umownych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *